ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Op alle door Fit4Motion gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

Het lid mag gedurende de lesmomenten komen trainen in Fit4Motion, Aardenburgkalseide 254, 9990 Maldegem.

Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op basis van een geldige lidmaatschap

Fit4Motion behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Fit4Motion.

Fit4Motion is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Fit4Motion te zijn ontvangen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Fit4Motion worden overgedragen. Fit4Motion is bevoegd hiervoor € 20,00 administratiekosten in rekening te brengen.

De overdracht kan, na goedkeuring, enkel gebeuren naar niet-leden en leden die al langer dan honderd dagen geen lid meer zijn van de club.

Fit4Motion zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip de identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.

Lidmaatschapsgelden

Indien het lidmaatschap start na de 1ste van de maand, is het lid aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

Wanneer een domiciliëring wordt gestorneerd mag Fit4Motion een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.

Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen de 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Fit4Motion te worden voldaan.

Het lid kan de club niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

Indien Fit4Motion dient over te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Fit4Motion over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door Fit4Motion in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.

De overeengekomen abonnementsbijdragen dienen bij aanvang van het contract via contante betaling te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Fit4Motion is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in hoogte van de BTW.

Fit4Motion is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Bij het niet verschaffen van een domiciliëringsnummer, binnen de dertig dagen na aangaan van het abonnement, is Fit4Motion bevoegd om het volledige abonnementsgeld als onmiddellijk betaalbaar op te eisen.

Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Privacy

Fit4Motion gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Fit4Motion is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Beëindiging lidmaatschap

Indien het lid zijn lidmaatschap niet voor de einddatum opzegt, 30 dagen voor het einde van de maand door middel van een e-mail naar yourfit4motion@gmail.com, wordt het lidmaatschap na de contractuur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één maand. (enkel in geval van domiciliëring)

Indien dit abonnement via domiciliëring loopt, kan dit enkel stopgezet worden na het verstrijken van de gekozen periode. Stopzetting moet steeds gebeuren door middel van een e-mail naar yourfit4motion@gmail.com en 30 dagen voor het einde van de maand.

Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Fit4Motion bevoegd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van het aantal onbetaalde, resterende, maanden in het abonnement.

Reeds betaalde maanden die reeds verstreken zijn, kunnen nooit teruggevorderd worden zonder bewijs van stopzetting. (6.1 stopzetting door middel van mail naar yourfit4motion@gmail.com)

Bevriezing

Het lid kan bij ziekte of letsel zijn abonnement tijdelijk, met een minimum van veertien dagen en een maximum van zes maanden, bevriezen. De bevriezing moet schriftelijk via een email naar yourfit4motion@gmail.com gemeld worden met het ingevulde document ‘’aanvraag tot bevriezing’’

Het bevriezen kan nooit met terugwerkende kracht.

Standaard blijft de domiciliëring gedurende de bevriezing doorlopen, maar kan op vraag ook stopgezet worden voor de termijn van deze periode . Deze moet niet terug opgestart worden als er voldaan is aan 7.1 van deze overeenkomst. Indien de domiciliëring is blijven doorlopen in de periode van afwezigheid, zullen de aantal maanden die reeds geïnd zijn de daar op komende maanden aan ‘nul’ euro gerekend worden.

 Openingstijden

Fit4Motion is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

Fit4Motion is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

Fit4Motion is bevoegd de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

 Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct aan Fit4Motion te worden doorgegeven.

Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Fit4Motion kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Het lid verklaart dat er geen medische redenen of andere redenen, van welke aard dan ook, zijn die het lid kunnen verhinderen om deel te nemen aan de activiteiten van Fit4Motion. Het lid verklaart in goede gezondheid te zijn.

 Aansprakelijkheid

Fit4Motion is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, overlijden of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Fit4Motion of haar leidinggevenden.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in uw persoonlijke sporttas.

Fit4Motion Huisreglement

Het lid is bekend dat Fit4Motion bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen desgewenst opgevraagd worden bij de aanwezige coach van de club.

De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

Groepslessen gaan niet door bij een bezetting van minder dan 2 personen.

Fit4Motion kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een les niet doorgaat

 Slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en Fit4Motion  kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegKeer terug naar webshop
  NIEUW

  FIT4MOTION WEBSHOP

  KEVIN DECORTE

  Stel je jezelf even voor?

  Hallo iedereen. Ik ben Kevin, ben 27 jaar jong, woon in Aalter (Bellem) en sinds mijn 17de levensjaar ben ik gebeten door de fitnessmicrobe. Ik ben zeker te vinden om allerlei sociale activiteiten te doen: bowlen, karten, pretparken, bij vrienden thuis,… maar ik kan evenzeer genieten van een avondje ‘me time’.

  Waarom heb je gekozen voor het beroep van personal trainer?

  Ik ben de bacheloropleiding ‘Sport en bewegen’ gestart met het oog op het stimuleren van mensen naar een gezondere levensstijl. Ik verdiepte mij steeds meer en meer in het fitnessgebeuren en hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Zelf heb ik ook een lange weg afgelegd binnen de fitnesswereld en ik wil vermijden dat mensen in dezelfde valkuilen lopen als ik in der tijd. Fitness is zoveel meer dan enkel spierballen met kip en rijst. Fitness is heel individueel en vraagt voor iedereen een persoonlijke aanpak. Mensen zien groeien, zich zelfzekerder doen voelen, zich gezonder doen voelen, zich gelukkiger doen voelen geven mij een enorme voldoening.

  Wat is jouw favoriete deel van je beroep?

  Het begeleiden van mensen naar een gezondere, actievere levensstijl. Je hebt ongetwijfeld al gehoord dat fitness een ‘marathon’ is en ik ben het hier volledig mee eens. De groei van mensen zien, het traject dat ze hebben afgelegd en die kleine stapjes progressie die ze maken geven mij een enorme voldoening. Het motto ‘een gezonde geest, in een gezond lichaam’ wil ik hierbij ook graag verdedigen. Als je op een gezondere manier met je lichaam omgaat heeft dit een invloed op alle factoren in je leven. Persoonlijk heeft fitness mijn leven op heel veel vlakken veranderd en niet enkel op fysiek vlak. Deze wijsheid wil ik de mensen ook heel graag bijbrengen.

  Wat is jouw specialisatie of waar zou jezelf in willen specialiseren?

  Ik hou ervan om steeds nieuwe dingen bij te leren en de meningen van anderen te horen. Ik neem graag van iedereen wat mee. Zelf ben ik veel bezig met hypertrofie/krachttraining maar ik sta open om heel veel bij te leren over verschillende topics.

  Waarom koos je voor Fit4motion?

  Fit4Motion spreekt mij enorm aan omdat zij heel gericht en persoonlijk zijn op de mens zelf. Het is geen ‘big box gym’ waar je zomaar binnenloopt, een knikje krijgt, je workout doet en weer weg bent. Fit4Motion staat je voortdurend bij, en zetten hun beste beentje voor om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden.

  Hoe zouden je vrienden jou beschrijven?

  Een persoon waaraan je alles kan toevertrouwen. Iemand die ‘gemakkelijk in den omgang’ is, die geniet van de kleine dingen in het leven en die steeds het beste met je voorheeft.

  Omschrijf jezelf in 3 woorden?
  • Vertrouwelijk/empathisch
  • Oprecht en eerlijk
  • Goedlachs/sociaal

  Wat is jouw quilty pleasure?

  Avondje gamen, lipton ice tea en wat snackies.